De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad, die met de directeur meedenkt over het beleid van de school. De raad bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding). De Medezeggenschapsraad heeft soms een adviserende rol, en soms ook een beslissende rol wanneer instemming van de Medezeggenschapsraad nodig is.

Onderwerpen waar de Medezeggenschapsraad onder meer over nadenkt zijn:

  • Jaardoelen van de school
  • Regeling van de vakantie
  • Vaststelling van de schoolgids
  • Hoogte en besteding van de ouderbijdrage
  • Taakbeleid van het personeel

Hieronder treft u het jaarverslag aan van de MR

Jaarverslag MR 20192020-v3