Visie op ouderbetrokkenheid

Basisschool WereldWijs ziet ouders en verzorgers als partner: partner in onderwijs en partner in de (geloofs)opvoeding. Ouders en verzorgers zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kinderen gaat, leerkrachten zijn pedagogisch-didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat.

We zijn open in ons handelen en communiceren en zoeken gezamenlijk met ouders en verzorgers naar een gedeeld perspectief op de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.

WereldWijs wil samen met ouders en verzorgers werken aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Wij geven aan wat ouders en verzorgers van de school kunnen verwachten. Daarnaast geven wij aan wat de school van de ouders en verzorgers verwacht.

In de communicatie tussen school en ouders/verzorgers delen beide partijen op basis van gelijkwaardigheid hun kennis en ervaringen. Daarbij kijken we niet alleen naar de ontwikkeling die kinderen op school laten zien, maar ook naar hun functioneren thuis en in de vrije tijd.

WereldWijs is dus van mening dat een goede samenwerking tussen school en ouders in het belang is van de kinderen. Zodat zij veilig de wereld ingaan.

Wat kunt u van ons verwachten:

– dat we u en uw kind thuis bezoeken na aanmelding van uw kind,
– dat we het onderwijsaanbod zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op de behoefte van uw kind,
– dat u tijdig op de hoogte wordt gebracht van activiteiten of veranderingen in de klas en op school en van het opgegeven huiswerk, via de app Parro en digitale maandbrief WereldWijs Nieuws,
– dat school een omgeving creëert waar het kind zich veilig en prettig voelt,
– dat we een open, eerlijke en respectvolle dialoog met u aangaan over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind,
– dat we u altijd welkom willen heten en dat onze school een open cultuur heeft (leerkrachten staan na schooltijd op het plein zodat u hen kunt aanschieten).

WereldWijs verwacht van ouders en verzorgers:

– dat u kennis neemt van de identiteit en de visie van de school en deze ondersteunt,
– dat u een open, eerlijke en respectvolle dialoog wilt aangaan met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind,
– dat u de leerkracht informeert wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn in het leven van u en uw kind, die het gedrag en leerproces van uw kind kunnen beïnvloeden (denk aan een verhuizing, ziekte of het overlijden van een familielid),
– dat uw kind voldoende slaap krijgt, ontbijt voordat het naar school komt en op tijd op school aanwezig is,
– dat u de digitale nieuwsverstrekking leest:  Parro en het WereldWijsNieuws en kennis neemt van toetsuitslagen via het digitale systeem Parnassys,
– dat u uw kind laat blijken dat u betrokken bent bij het schoolleven, bijvoorbeeld door te informeren naar ervaringen, activiteiten en lessen en door uw kind te stimuleren huiswerk te maken en waar nodig daarbij te ondersteunen,
– dat u op (rapport)gesprekken en op ouderavonden aanwezig bent en dat u zich naar vermogen inzet voor nevenactiviteiten (denk aan schoonmaakavonden, schoolreisjes, vieringen of luizencontroles),
– dat u wilt bijdragen aan een positief pedagogisch-didactisch klimaat en een goede sfeer voor alle kinderen, ouders en leerkrachten.

Geraadpleegde bronnen:
– CPS Ouderbetrokkenheid 3.0
– Leraren en ouderbetrokkenheid – reviewstudie naar de effecten van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen (Joep Bakker e.a., 2013)
– Diverse visies op ouderbetrokkenheid van basisscholen