Uitdagend voor iedereen

Uitdagend onderwijs voor hart, hoofd en handen Om elke leerling te motiveren en prikkelen om zijn mogelijkheden te ontdekken streeft de school naar uitdagend onderwijs voor elke leerling. We organiseren ons onderwijs zo, dat kinderen op verschillende manieren en met verschillende werkvormen uitgedaagd worden tot het stellen van vragen en zoeken en vinden van antwoorden.

Elke leerling heeft een weektaak die eisen stelt aan zijn/haar niveau. Kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn krijgen in de peergroup begeleiding bij de ontwikkeling van de hogere denkvaardigheden. Voor de beelddenkers is er een lesaanpak die bij hen past en voor de zorgleerlingen extra ondersteuning.

Veel lessen worden gegeven vanuit een thematische aanpak waarbij ook de creatieve kant van de leerling wordt uitgedaagd zodat hoofd, hart en handen worden gekoppeld en de leerstof beter wordt opgenomen en geïntegreerd in het geheugen van de kinderen. Leerkrachten krijgen steeds meer een coachende rol.

 

Zorgondersteuning

De school beschikt over een Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs 2020-2021 WereldWijs . Hierin staat beschreven hoe wij onderwijs en ondersteuning kunnen aanbieden.

In de regio is de school aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Zoetermeer, SWV Zoetermeer. https://www.swvzoetermeer.nl/nl/scholen-en-besturen Er wordt ook samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In het ondersteuningsplan staan de procedures beschreven die de school volgt om eventuele problemen bij leerlingen te signaleren, diagnosticeren en te behandelen. Het uitgangspunt van de school is dat kinderen die extra zorg nodig hebben die zorg in de eigen groep krijgen. De intern begeleider gaat samen met ouders en de groepsleerkracht na welke mogelijkheden er zijn en wat de juiste aanpak is.

 

Passend onderwijs aan meer/hoogbegaafde leerlingen
We willen uitdagend onderwijs bieden aan alle leerlingen. Om dit te realiseren hanteren we sinds enkele jaren onderstaande afspraken. Doel van dit beleid is deze kinderen te prikkelen en de ontwikkeling te stimuleren. We bieden opdrachten die de denkvaardigheden aanspreken en hebben oog voor de knelpunten die bij deze kinderen kunnen ontstaan.

Protocol MHB WereldWijs
Signalering:
We gebruiken de aanpak zoals beschreven in de map: Knappe Kleuters (map K.K)
4 jarigen:
● Anamnese Formulier laten invullen, leerkracht screent op ontwikkelingsvoorsprong
● Menstekening (test van Goodenough)
● Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong bieden we uitdagend onderwijs en volgen we door elk jaar een observatie in te vullen waarbij we op kenmerken van meer/hoogbegaafdheid letten.

Latere instromers van andere scholen:
● Als er aanleiding is na overdracht van andere school opnemen in MHB programma
● Tot en met groep 3 anamneseformulier alsnog laten invullen en screenen met map K.K.
● Screenen met behulp van klassikale signaleringslijst
Kinderen bij wie een ontwikkelingsvoorsprong of vermoeden van meer of hoogbegaafdheid is geconstateerd worden gevolgd Deze kinderen krijgen gedurende hun basisschoolperiode een uitdagend aanbod. Regelmatig wordt (samen met IB) geëvalueerd of uitdaging passend is.

Wat bieden wij:
● Leerlingen krijgen verrijkingswerk boek voor minstens één van de basisvakken. Daarnaast kan de leerkracht een werkboek van Topklassers inzetten.
● Kinderen van groep 3-8 met 10 of hoger op signaleringslijst hebben een aantal perioden per jaar een wekelijkse peer group bijeenkomst*. Hier komt onder andere aan de orde: samenwerken, leren leren, mindset, omgaan met falen, omgaan met peers. Binnen de peergroup is regelmatig de mogelijkheid een leerling te laten proefdraaien voor een periode. Deze gelegenheid is er als na invullen van de signaleringslijst twijfel is, of als een leerling net niet in aanmerking komt.
● Leerkrachten verrijken hun onderwijs met hogere orde vragen en opdrachten (Taxonomie van. Bloom)
● Leerkracht maakt minimaal 1x per week gebruik van denksleutel.